KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; Kết chuyển lãi.   Bên Có gồm: Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ; Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 821 – CHI PHÍ THUẾ TNDN

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại; Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 642 – CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 641 – Chi phí quản lý doanh nghiệp được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); Bên Có gồm: Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 641 – CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. Bên Có gồm: Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ; Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. Số dư: Tài khoản 641- Chi phí bán hàng không có số dư cuối kỳ.   Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng có 7 tài khoản…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 635 – CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 635 – Chi phí tài chính được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính Lỗ bán ngoại tệ; Chiết khấu thanh toán cho người mua; Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 632 – GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.   Bên Nợ gồm: Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ; - Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 627 – CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung; Bên Có gồm: Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất” Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 622 – CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ. Bên Có gồm: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”; Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 621 – CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ hạch toán. Bên Có gồm: Kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc TK 631 “Giá thành sản xuất” và chi tiết cho các đối tượng để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 521 – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng; Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng; Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán Bên Có gồm: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang…
Chi tiết