KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 241 – XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình); Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ; Chi phí mua sắm bất động sản đầu tư (trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng); Chi phí đầu tư XDCB bất động sản đầu tư; Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư. Bên Có gồm: Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, mua…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 214 – HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư giảm do TSCĐ, BĐSĐT thanh lý, nhượng bán, điều động cho doanh nghiệp khác, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác. Bên Có gồm: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐSĐT tăng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư. Đồng thời Thông tư 200 còn quy định số dư bên Có gồm: Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có ở doanh nghiệp. Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 213 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. Bên Có gồm: Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm. Đồng thời Thông tư 200 còn quy định số dư bên Nợ gồm: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở doanh nghiệp. Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình có 7 tài khoản cấp 2: Tài khoản 2131 - Quyền sử dụng đất: Chỉ phản ánh vào tài khoản này quyền sử dụng đất được coi là tài sản cố định vô hình theo quy định của…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ, phát hiện thừa; Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp; Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại. Bên Có gồm: Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do điều chuyển cho doanh nghiệp khác, do nhượng bán, thanh…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 156 – HÀNG HÓA

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 156 – Hàng hóa được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế không được hoàn lại); Chi phí thu mua hàng hóa; Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và chi phí gia công); Trị giá hàng hóa đã bán bị người mua trả lại; Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê; Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 155 – THÀNH PHẨM

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 155 – Thành phẩm được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Trị giá của thành phẩm nhập kho; Trị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê; Kết chuyển giá trị của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).. Bên Có gồm: Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho; Trị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê; Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 153 – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn; Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho; Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê; Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Bên Có gồm: Trị giá thực…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 152 – NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác; Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê; Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Bên Có gồm: Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 138 – Phải thu khác được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200     Bên Nợ gồm: Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết; Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay; Số tiền phải thu về các khoản phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Phải thu về tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu tư tài chính; Các khoản chi hộ bên thứ ba phải thu…
Chi tiết

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 133 – THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Chia Sẻ, KẾ TOÁN
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:   → Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp - Thông tư 200   Bên Nợ gồm: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ..   Bên Có gồm: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá. Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.   Đồng thời Thông tư 200 còn quy định số dư bên Nợ gồm: Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại…
Chi tiết