Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Thuế TNCN được áp dụng trong tất cả các ngành nghề đối với các cá nhân có phát sinh mức thu nhập trong và ngoài nước. Việc quyết toán thuế TNCN có thể được thực hiện trực tiếp bởi cá nhân đó hoặc do tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay. Người lao động và các đối tượng kinh doanh đều phải hiểu rõ về quá trình quyết toán thuế nhằm bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân. 

Những quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN, quy định về việc kê khai quyết toán thuế TNCN cụ thể như sau:

 • Các công ty/doanh nghiệp có trách nhiệm lập tờ kê khai quyết toán thuế TNCN và tiến hành quyết toán thuế TNCN (với các trường hợp ủy quyền) cho mọi đối tượng lao động mà công ty/doanh nghiệp trả lương trong năm. Bao gồm cả các đối tượng là lao động thời vụ (dù họ có phải nộp thuế TNCN hay không).
 • Công ty/doanh nghiệp sẽ không phải tiến hành khai quyết toán thuế TNCN trong trường hợp trong năm không chi trả lương cho bất kỳ đối tượng lao động nào.
 • Với các trường hợp cá nhân ủy quyền có số thuế cần phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống thì công ty/doanh nghiệp vẫn phải tiến hành kê khai quyết toán thuế.

quyet toan thue tncn 1 - Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Cập nhật những quy định quyết toán thuế TNCN mới nhất 2021

Đối tượng quyết toán thuế TNCN

Những đối tượng nào cần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Hiện tại có 2 nhóm đối tượng cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, bao gồm:

Tổ chức cá nhân trả thu nhập

Trường hợp tổ chức không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế cũng cần phải có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân được ủy quyền.

Cá nhân có thu nhập

Các cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập tiền lương, tiền công đều phải có trách nhiệm khai báo quyết toán thuế. Đồng thời phải cung cấp thêm số thuế cần nộp hoặc số thuế phải nộp hoặc bù trừ thuế vào việc khai báo tiếp theo.

quyet toan thue tncn 2 - Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Các trường hợp cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng không phải làm quyết toán thuế TNCN

 • Doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công;
 • Cá nhân có số thuế tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp mà không có những yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau;
 • Cá nhân đã ký hợp đồng lao động 3 tháng và có thu nhập tiền lương, tiền công tại công ty hay tổ chức nào đó mà có thêm thu nhập phát sinh không quá 10 triệu khi tính bình quân trong tháng;
 • Cá nhân đã mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc mà người lao động hoặc công ty/doanh nghiệp đã khấu trừ TNCN vào bảo hiểm tỉ lệ 10% trên khoản tiền thuế bảo hiểm tương ứng.

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế

Theo quy định tại khoản 2, Điều 32 của Luật Quản lý thuế, “thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm.”

Tuy nhiên, cũng theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, “trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

quyet toan thue tncn 3 - Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Nộp quyết toán thuế TNCN vào thời gian nào?

Ủy quyền quyết toán thuế

Việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định cụ thể ra sao? Trường hợp nào được và không được ủy quyền quyết toán thuế?

Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

“Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.”

(Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021)

quyet toan thue tncn 4 - Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những trường hợp không đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán thay

“Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.”

(Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021)

Hướng dẫn cá nhân tự lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Hiện nay, mỗi cá nhân đều có thể tự thực hiện quyết toán thuế TNCN bằng hình thức online mà không cần phải đến cơ quan thuế. Dưới đây là một vài thông tin cơ bản cần biết khi tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế:

Hồ sơ kê khai

Khi thực hiện quyết toán thuế TNCN online, các cá nhân cần phải đảm bảo chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các yêu cầu sau đây:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc) được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC;
 • Bản chụp các chứng từ nhằm chứng minh số thuế đã khấu trừ.

Cách tính quyết toán thuế TNCN 2021

Công thức tính thuế TNCN được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp của cả năm = (Thu nhập tính thuế bình quân tháng x Biểu suất thuế theo biểu lũy tiến từng phần) x 12 tháng

Trong đó: 

 • Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (Tổng thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ)/12
 • Thu nhập chịu thuế cả năm = Tổng lương nhận được – Các khoản được miễn thuế

quyet toan thue tncn 5 - Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Hướng dẫn cách tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý các khoản giảm trừ 

Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công. Cụ thể bao gồm 3 khoản sau:

 • Gia cảnh.
 • Các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách lập phụ lục

Việc kê khai Phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN dành cho những đối tượng sau:

 • Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động;
 • Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động nhưng dưới 3 tháng; 
 • Cá nhân không cư trú được tổ chức, cá nhân trả thu nhập; kể cả các cá nhân có thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế.

Cụ thể, cách điền tờ khai Phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN như sau:

 • Chỉ tiêu [07]: Nhập đầy đủ và rõ ràng họ và tên của cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế hoặc cá nhân đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.
 • Chỉ tiêu [08]: “Mã số thuế”: Nhập đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Thông báo mã số thuế; hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.
 • Chỉ tiêu [09]: “Số CMND/hộ chiếu”: Ghi số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đối với các cá nhân chưa có mã số thuế.
 • Chỉ tiêu [10]: “Cá nhân không cư trú”: Đối với cá nhân nào ủy quyền cho công ty/doanh nghiệp thì đánh dấu “x” vào ô vuông.

quyet toan thue tncn 6 - Cách quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất

Tự lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức online

Trên đây là toàn bộ những tìm hiểu chi tiết về cách quyết toán thuế TNCN. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết sẽ giúp ích cho quá trình kinh doanh của mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp. Mọi thắc mắc liên quan đến thuế TNCN, hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế TNCN,… vui lòng liên hệ đến TIM SEN để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí (24/7) 0903 016 246

0903.016.246